Kynologen Verbond Nederland

Bestuur Raad van Beheer overtreedt regels, KVN vraagt uitstel Alg. Verg.

Onderstaande mail, stuurden wij naar het bestuur van de Raad van Beheer:

Geacht bestuur,

Ik wil u even wijzen op het feit dat u de regels, die wij met zijn allen hebben vastgesteld heeft overtreden.
Het Huishoudelijk Reglement, u welbekend neem ik aan, artikel 13, lid 2 luidt:

Het Bestuur plaatst alle voorstellen als bedoeld in het eerste lid, vergezeld van een preadvies, en zijn eigen voorstellen op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering, en zendt deze agenda tenminste 10 weken voorafgaand aan de Algemene Vergadering aan de Aangesloten Verenigingen en aan de Rasgroepen en Rayons toe.

Niets duidelijker dan dit. Vervolgens komt u op 30 oktober (moest zijn 19 september) met de uitnodiging en de agenda, waarop wij dan binnen een week nog reactie ‘mogen’ geven.

Wij kunnen hierover, en met ons zullen vele anderen dat doen, niets anders dan afkeuring uitspreken.

Natuurlijk, COVID 19 gooit alles overhoop, maar regels zijn regels.

Vele gremia zijn nu niet in staat (gezien de tijd) om te overleggen over een passende reactie en of voorstel. De onderwerpen zijn van dien aard, dat er veel tijd nodig is om een mening te geven.

Ik verzoek u derhalve de vergadering te verzetten naar een datum op of rond 9 januari 2021. Voor goedkeuring van de begroting hoeft dit geen bezwaar te zijn, daar deze toch COVID afhankelijk is en dus zeer onzeker is.

Bestuur Kynologen Verbond Nederland