Kynologen Verbond Nederland

Verenigingsinformatie

Doelstellingen

– Het bieden van een volwaardige en professionele belangenbehartiging in de ruimste zin des woords aan fokkers en
   liefhebbers van rashonden.
– Het verhogen van de professionaliteit van hondenfokkers.
– Het bieden van individuele belangenbehartiging van leden.
– H
et verstrekken van adviezen en informatie aan de leden-kynologen.
– 
Het bevorderen van de onderlinge verhoudingen tussen de kynologen, de rasverenigingen en koepelorganisaties.
– 
Het bemiddelen bij het zoeken naar oplossingen bij gerezen problemen.

Het doel kan worden bereikt door:

– Langs de weg van constructief overleg inhoudelijk goede resultaten te bereiken.
– De leden die vanuit de dagelijkse praktijk waardevolle kennis en ervaring brengen naar het verbond en
   beroepsvereniging die de KVN is.
– S
treven naar een hoge organisatiegraad van hondenfokkers en hondenliefhebbers.
– 
Het stellen van stringente voorwaarden voor het lidmaatschap van hondenfokkers.
– 
Streven naar samenwerking met bestaande organisaties en overheden.
– W
aar nodig, gebruik te maken van externe en interne expertise.
– Collectieve en individuele belangenbehartiging.
– Individuele en persoonlijke advisering en ondersteuning.
– Individuele rechtsbijstand en advies bij juridische problemen.
– Vergroting van de vakkennis.
– Publicatie van informatie in de kynologische vakbladen en op internet.
– Onderzoeken van binnengekomen klachten en, zo nodig, deze doorgeven aan de verantwoordelijke instanties.
– Het (doen) organiseren van cursussen op het specifieke vakterrein.

Frans Krijbolder, voorzitter
A. van der Sluis, Secretaris
Jack de Jong, lid
Penningmeester & leden administratie, vacant
Juridische zaken, vacant