Kynologen Verbond Nederland

Klachtenbureau

Kynologen Verbond Nederland (KVN) heeft een klachtenbureau, speciaal voor u. Ten behoeve van klachten van leden, maar soms ook niet leden over de zaken die er mis zijn in de kynologie. Zaken die mis gaan in de reglementen van verenigingen, het KR van de Raad van Beheer (RvB), en zaken die niet soepel lopen bij het bureau van de Raad van Beheer. Klachten van fokkers, klachten van besturen van (ras)(kynologen) verenigingen. Daar waar dingen vreemd, verkeerd of krom zijn of lijken, daar gaat het om.

Soms lopen mensen tegen dingen op die niet direct oplosbaar zijn, omdat ze er, naar hun gevoel, alléén in staan. Het is de KVN gebleken, dat er veel klachten zijn die váker voorkomen dan men denkt. Wij doen aan klachtenbundeling!

Klachtenbureau KVN

KVN wil alle klachten en misstanden inventariseren, bundelen en die gaan we aankaarten bij de instantie waarover geklaagd wordt om te zien of daar een oplossing voor te vinden is, of in andere gevallen initiatiefvoorstellen realiseren.
Het indienen van een ‘klacht’ gaat heel eenvoudig, stuur een mail naar
klachtenbureau@kynologenverbondnederland.nl

In de klacht moet zijn opgenomen:

 • Over welke instantie of vereniging binnen de kynologie je klaagt.
  Met welke instantie heb je een ernstig meningsverschil, of heb je een ‘aanvaring’. Ligt dit aan een halsstarrige houding of ligt dit in basis in de bestaande reglementen, waarbij interpretatie een rol speelt.
 • Het onderwerp
  Probeer met een paar steekwoorden te omschrijven waar het om gaat.
 • Documentatie
  Zorg dat je ‘bewijzen ’voorhanden hebt. Een opmerking alleen is natuurlijk niet voldoende. Kopieën van correspondentie, e-mails en korte verslagen van telefoongesprekken zijn zinvol bij dossieropbouw.
 • Omschrijving
  Omschrijf in kernachtige bewoordingen de aard van het probleem in maximaal ca 300 woorden. Hou het kort en probeer de emotie er buiten te houden, hoewel dat soms moeilijk is.

Alle gelijke klachten van verschillende bronnen zullen anoniem gebundeld worden en waar nodig zullen bewijsmaterialen geanonimiseerd worden, wanneer er een bespreking volgt met de betreffende instantie. Alleen bij nadrukkelijke toestemming van de inzender zullen zijn/haar gegevens bekend worden gemaakt.
Van alle actie die we ondernemen zal verslag worden uitgebracht aan betrokkenen.

Voor leden, maar soms ook voor niet-leden van de KVN

Het bureau is er eigenlijk voor iedereen, dat is simpel. Maar…De leden van KVN zullen als bijkomend voordeel van hun lidmaatschap een directe behandeling van hun klachten zien ontstaan. Direct na het indien van hun vraag zal er een vraag richting instantie(s) gaan namens het lid. Het probleem wordt meegenomen in de bundeling, maar kan evengoed al snel opgelost zijn, vanwege de voorrangsbehandeling. In het recente verleden hebben wij al vele leden op deze wijze kunnen helpen. Nu is het tijd voor een actievere aanpak. Wellicht reden voor u om als niet-lid toch een lidmaatschap te overwegen.

KVN behartigt belangen van fokkers en kynologen in de ruimste zin van het woord. Maar eenvoudige hands-on hulp is tegenwoordig vaak al voldoende. De KVN weet de weg en als bijzondere vereniging aangesloten bij de Raad van Beheer, kunnen wij daar altijd ons verhaal kwijt.